ទិន្នផលអំបិលវៀតណាមធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំង

132

បរទេស៖ បំរែបំរួលអាកាសធាតុ បទដ្ឋានឧស្សាហកម្ម កំពុងតែធ្វើអោយអ្នកផលិតអំបិលវៀតណាមប្រឈមមុខនឹងវិបត្តិយ៉ាងខ្លាំងក្លា (រដូវភ្លៀងឆាប់មកដល់ ហើយ មានរយៈពេលយូរ) ។

នៅឆ្នាំ ២០១៥ វៀតណាមផលិតអំបិលចំនួន ១ លានតោន តែនៅឆ្នាំបន្តបន្ទាប់ផលិតផលអំបិលត្រូវធ្លាក់ចុះ ទន្ទឹមនឹង គុណភាពអំបិលវៀតណាមសំរាប់ប្រើនៅក្នុងឧស្សាហកម្មម្ហូបអាហារមិនគ្រប់បទដ្ឋាន រដ្ឋាភិបាលត្រូវនាំចូលអំបិលចំនួន ៥០០ ០០០ តោនថែមទៀតពីប្រទេសចិន និង ឥណ្ឌា ៕