អូទ្រីសរងការរិះគន់ក្រោយហាមសិស្សអ៊ីស្លាមមិនឲ្យពាក់កន្សែងរុំមុខ

108

បរទេស៖ រដ្ឋសភានៃប្រទេសអូទ្រីសបានអនុម័តច្បាប់ថ្មីមួយដោយហាមសិស្សស្រីនៅថ្នាក់បឋមសិក្សាមិនឲ្យពាក់កន្សែងរុំមុខក្នុងពេលចូលថ្នាក់រៀន។ច្បាប់ថ្មីនេះបានបង្ករឲ្យមានការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងតាមរយៈបណ្តាញពត៌មានសង្គម ប៉ុន្តែបានទទួលការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីក្រុមប្រជាផ្នែកស្តាំនិយមរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនៅក្នុង ប្រទេសអូទ្រីស។ ប៉ុន្តែច្បាប់ថ្មីនេះមិនបានហាមឃាត់ទៅលើកម្មការិនីនោះទេ៕