ល្បិចនាំស្រីប៉ាគីស្ថានទៅធ្វើជាទាសករផ្លូវភេទនៅប្រទេសចិន

188

Loading...

ក្នុងរយះពេលប៉ុន្មានឆ្នាំនេះមានស្រ្តីប៉ាគីស្ថានយ៉ាងតិច៧០០ រៀបការជាមួយចិន ដើម្បីធ្វើជាកំបាំងមុខនាំទៅជួញដូរភេទនៅប្រទេសចិន។

BBCផ្សាយថា អាពាហ៍ពិពាហ៍រវាងស្រ្តី គ្រីស្ទៀនប៉ាគីស្ថានជាមួយ បុរសគ្រីស្ទៀនចិនធ្វើឡើងគ្រាន់តែជារបាំងមុខដើម្បីនាំស្រ្តីប៉ាគីស្ថានទៅបម្រើ ជាទាសករផ្លូវភេទនៅប្រទេសចិនដែលមានកំណើនមនុស្សប្រុស។

ស្រ្តីវៀតណាម ភូមា ក៏ដូចគ្នាសុទ្ថតែធ្លាប់ត្រូវគេរៀបការ បោកយក ទៅលក់ខ្លួននោចិន។ ស្រ្តីកម្ពុជាក៏ធ្លាប់មានរឿងអាស្រូវនេះដែរ៕

Loading...