ជនជាតិណាស្រវឹងច្រើនដងជាងគេក្នុងលោកយើងនេះ?

1034

វេបសាយMail Onlineបានផ្សាយនៅថ្ងៃទី១៦ឧសភាថាតាមការសិក្សា
មួយបានរកឃើញថាជនជាតិអង់គ្លេសតែងស្រវឹងច្រើនដងជាងគេក្នុងលោក យើងនេះគឺស្រវឹងប្រមាណ៥១ដងក្នុងរយះពេល១២ខែឬ១ឆ្នាំ។

ការសិក្សានេះគេបានធ្វើឡើងក្នុងប្រទេសនិយាយភាសាអង់គ្លេសចំនួន៣៦ ប្រទេស អត់មកធ្វើនៅស្រុកយើងទេ។ បើមកប្រកួតជាមួយ ខ្មែរយើងមិនប្រាកដថាច្រើនជាងទេ?