កម្ពុជា-នេប៉ាល់ចេញសេចក្ដីថ្លែងការណ៍រួម១៥ចំណុចស្ដីពីដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋ របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនេប៉ាល់

754

(ភ្នំពេញ)៖ កម្ពុជា និងនេប៉ាល់ នៅថ្ងៃពុធនេះបានចេញសេចក្ដីថ្លែងការណ៍រួម ចំនួន១៥ចំណុច ស្ដីពីដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃសាធារណរដ្ឋសហព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យនេប៉ាល់ ឯកឧត្ដម ខេ ភី សាម៉ា អូលី នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ពីថ្ងៃទី១៣ ដល់ថ្ងៃទី១៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩។

សូមអានសេចក្ដីថ្លែងការណ៍រួមខាងក្រោមនេះ៖