នៅខេត្តរតនគីរីកង្វះទឹកលែងជាបញ្ហាចោទទៀតហើយ

542

នៅខេត្តរតនគិរីភ្លៀងធ្លាក់ជាបន្តបន្ទាប់កាលពីចុងសប្តាហ៍និងដេីមសប្តាហ៍នេះធ្វេីឱយកំណេីនទឹកប្រេីប្រាស់របស់ពលរដ្ឋកាន់តែប្រសេីរ។ប្រភពទឹកច្រប់របស់បងប្អូនជនជាតិមានគ្រប់គ្រាន់។

ចំណែកអាជ្ញាធរខេត្តបានយកចិត្តទុកដាក់ចលនាឱយមន្ត្រីមូលដ្ឋាននិងស្ថាប័នជំនាញជីកស្រះត្រៀមបម្រុងនិងផ្គត់ផ្គង់ទឹកជូនប្រជាជនដែលនៅឆ្ងាយពីប្រភពទឹកប្រេីបានងាយស្រួល។ អភិបាលខេត្តរតនគិរីនិងអាជ្ញាធរតាមបណ្តាស្រុកអះអាងថាគ្មានមូលដ្ឋានណាមួយខ្វះទឹកប្រេីប្រាស់នោះទេបេីទោះបីភ្លៀងមិនទាន់ធ្លាក់ក៏ដោយ។

ការអះអាងនេះធ្វេីឡេីងបន្ទាប់ពីមានប្រព័ន្ឋផ្សព្វផ្សាយខ្លះបានបញ្ចេញពត៌មានក្លែងក្លាយបែបប្រឌិតថាខេត្តរតនគិរីនៅតែប៉ុន្មានថ្ងៃទៀតនឹងប្រឈមខ្វះទឹកប្រេីប្រាស់។ ទោះជាយ៉ាងណក្តីកសិករខេត្តរតនគិរីកំពុងស្រស្រាក់ស្រស្រាំភ្ជួររាស់់ដីដាំដំណំខណះភ្លៀងអំណោយផលធ្លាក់ជោគជាំដី៕