រឿងAvengers: endgame បញ្ចាំងបានលុយជាង១២០០លានដុល្លារ

941

បរទេស៖ ទីភ្នាក់ងារពត៌មានបរទេសបានផ្សាយអោយដឹងថាភាពយន្តរឿងAvengers: endgame របស់ផលិតកម្មDisney7Marvel បញ្ចាំងនៅអាមេរិចខាងជើងនៅសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះប្រមូលបានលុយ៣៥០លានដុល្លារធ្វើអោយចំណូលសរុបនៅទូទាំងពិភពលោក រឿងនេះប្រមូលបានលុយជាង១២០០លានដុល្លារហើយ(នៅបានទៀត)។

នៅប្រទេសចិនរឿងនេះបញ្ចាំងបានលុយ៣៥៩លានដុល្លារ៕