ជនជាតិភាគតិចមួយនៅប្រទេសចិនប្រារព្ធបុណ្យចូលឆ្នាំដូចខ្មែរដែរ

992

បរទេស៖ ជនជាតិតៃក្នុងតំបន់ស្វយ័ត Xishuangbanna នៃខេត្តយូណាន ប្រទេសចិន លេងជះទឹកក្នុងបុណ្យចូលឆ្នាំរបស់ខ្លួន ។ ជនជាតិនេះ ចូលឆ្នាំត្រូវថ្ងៃគ្នាជាមួយប្រជាជនកម្ពុជាដែរ ៕

Loading...

Loading...