ថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីទេសចរណ៍សម្រុកទៅលេងខេត្តរតនគីរី

721

រតនគិរី៖ ក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែររយៈពេល៣ថ្ងៃ (១៤~១៥~១៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៩) នៅខេត្តរតនគិរីទទួលបានភ្ញៀវជាតិ និងអន្តរជាតិសរុបចំនួន៧៨,១១៥នាក់ ដែលក្នុងនោះមានភ្ញៀវទេសចរណ៍ជាតិចំនួន ៧៧,៣៧៦នាក់ និងភ្ញៀវទេសចរណ៍អន្តរជាតិ ចំនួន៧៣៩នាក់។

ភ្ញៀវទេសចរណ៍សរុបមានការកើនឡើង០.១៤% ក្នុងនោះភ្ញៀវជាតិមានការកើនឡើង១.១២% និងភ្ញៀវអន្តរជាតិមានការកើនឡើង១.៦២% បើប្រៀបធៀបនឹងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី កាលឆ្នាំ២០១៨មានចំនួន ៧៨,០០៨នាក់៕