សង្រ្កាន្ត! តើប្រទេសណាខ្លះចូលសង្រ្កាន្ត?

0
138

តាមការផ្សាយរបស់bbcថាប្រជាជនឥណ្ឌាពួកហិណ្ឌូ ពួកតាមឹលនៅស្រីលង្កា នៅ បង់ក្លាដេស សុទ្ធតែប្រារព្ធ
ពិធីសង្រ្កាន្តឬចូលឆ្នាំថ្មីនៅថ្ងៃទី១៣ដល់១៥មេសា។

នៅអាសុីអាគ្នេយ៍ ប្រទេសថៃភូមា ឡាវ កម្ពុជាយើងសុទ្ធតែប្រារព្ធពិធីនេះ។ ជនជាតិភាគិតចនៅចិន Xinshuangbanna នៅវៀតណាម(ខ្មែរក្រោម)ក៏មានបុណ្តសង្រ្កាន្តដែរ៕

Facebook Comments