លោកអ្នកដែលឃើញក្រដាសប្រាក់ប្រាំដុល្លារនេះទេ ?

0
136

បរទេស៖ នេះជាក្រដាសដែលបានបោះចេញនៅឆ្នាំ ១៨៩៩ ដោយ មានរូបមេកន្ទ្រាញស្បែកក្រហមឈ្មោះ Running Antelope នៃកុលសំព័ន្ធ Hunkpapas ។ តែក្រដាសប្រាក់នេះ ត្រូវគេដកមិនធ្វើចរាចរណ៍វិញក្នុង រយៈពេលដ៏ខ្លីក្រោយមក ។

អីលូវ ក្រដាសប្រាក់នេះ ត្រូវអ្នកចូលចិត្ត collection អោយរហូតដល់ ៥ ០០០ ដុល្លារ ក្នុងមួយសន្លឹក ៕

Facebook Comments
Loading...