ពូកឆ្លាត !!

938

ក្រុមហ៊ុន Ford ទើបបង្កើតចញពូកឆ្លាតសំរាប់អ្នកមិនចូលចិត្តគេងប្រជ្រៀត ។ ពូកនេះចេះស្គាល់កន្លែងសំរាប់មនុស្សទាំង ២ ដែលគេងនៅលើវា ហេតុនេះនៅពេលដែលអ្នកគេងម្នាក់ពេលលក់ហើយខិតទៅចូលកន្លែងម្នាក់ទៀតវានឹងជួយរំកៀកអ្នកនោះអោយមកកន្លែងដើមវិញយ៉ាងថ្នមៗបាន ៕