ទឹកក្នុងបឹងMichiganកកក្នុងសីតុណ្ហភាពក្រោម៥០អង្សាសេ!

0
165

នៅក្នុងខែកុម្ភៈ ២០១៩ នេះ ខ្យល់ត្រជាក់ពីប៉ូលខាងជើងធ្វើអោយសហរដ្ឋអាមេរិកធ្លាក់ក្នុងយុគទឹកកកដ៏ខ្លីមួយ (៥៣ អង្សាសេក្រោមសូន្យនៅក្នុងរដ្ឋ Minnesota) ។ ក្នុងរូបនេះ គឺបឹង Michigan នៅជាប់ទីក្រុង Chicago ដែលបានកក ៕

Facebook Comments