អ្នកស្នេហាកីឡាប្រដាល់រិះគន់អ្នកប្រដាល់ដូរយកបាយសុី

0
145

ភ្នំពេញ៖ ភាពខុសគ្នារវាងអ្នកប្រដាល់អាជីពនិងអ្នកប្រដាល់ដូរបាយអ្នកប្រដាល់អាជីព គឺគេហ្វឹកហាត់ដល់ សាច់ រាងកាយគេសឹងតែវាយលែងឈឺទៅហើយ ហើយគេមានក្បាច់វាយល្អគ្រប់គ្រាន់អាចប្រឡូកជាមួយកីឡាករលំដាប់ៗបាន។

ឯអ្នកប្រដាល់ដូរបាយមិនសូវបានហ្វឹកហាត់ត្រឹមត្រូវទេ ជិតដល់ថ្ងៃប្រកួតទើបប្រឹងប្រែងហាត់ ហើយសាច់ដូច រឿង សោភ័ណ្ឌនេះឯង ស្រុកខ្មែរវាយ 5 ទឹក តែសោភ័នវាយតែ3ទឹកអស់រលីង៕

Facebook Comments