សហរដ្ឋអាមេរិកអនុវត្តន៍គោលការណ៍-៣មិន-ចំពោះសីុរី

110

ភ្នំពេញ៖ ដោយមិនអាចជួយកូនជឹងខ្លួនអោយឈ្នះសង្គ្រាមលើរដ្ឋាភិបាលលោក អាស្សាដ នៃប្រទេសស៊ីរី សហរដ្ឋអាមេរិកបានងាកមកប្រើអាវុធសេដ្ឋកិច្ចផ្តួលប្រទេសនេះម្តង ដោយអនុវត្តគោលការណ៍ «៣ មិន» នោះគឺ មិនអោយប្រទេសស៊ីរីចូលជាសមាជិកនៃសម្ព័ន្ធអារ៉ាប់វិញ មិនអោយលុយសំរាប់ស្តារកសាងប្រទេសស៊ីរីវិញ និង មិនមានទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយប្រទេសស៊ីរីឡើងវិញ ៕