ហេតុអ្វីដាច់ខោ…ពេលមានធ្លាក់ស?

23969

ដោយធម្មជាតិ រន្ធយោនីរបស់ស្ត្រីតែងមានសភាពជាអាស៊ីតឬជាតិជូរដើម្បីការពារការឆ្លងរោគនានា។

ដូចនេះហើយទើបការធ្លាក់.ស មានលក្ខណៈជាអាស៊ីតដែរហើយនៅពេលដែលវាមកជាប់ខោទ្រនាប់របស់អ្នក អ្នកនឹងក្រញីត្រង់ទ្រនង់ខោទ្រនាប់នេច្រើនជាងចំណុចផ្សេងៗទើបធ្វើឲ្យចំណុចនេះឆាប់ដាច់ជាងគេ៕