ប្រកួតបវរកញ្ញាជាប់ពន្ធនាគារនៅប្រទេសប្រេសីុល

0
246

ប្រេស៊ីល ៖ នៅកម្ពុជាយើងមានការប្រកួតបវរកញ្ញារោងចក្រកាត់ដេរ ឯនៅប្រទេសប្រេស៊ីល ក្នុងទីក្រុងសាវប៉ូឡូ ក៏មានការប្រកួតបវរកញ្ញាមួយប្រភេទដែរ ។ នោះគឺជារប្រកួតបវរកញ្ញាដែលរៀបចំឡើងដោយពន្ធនាគារ ប៊ូតង់តា ដែលជាពន្ធនាគារសំរាប់ស្ត្រីដ៏ធំបំផុតក្នុងប្រទេសប្រេស៊ីល (មានអ្នកជាប់ក្នុងទីនោះជាង ១ ០០០ នាក់) ៕

Facebook Comments