តាមដានបោះឆ្នោតនៅថៃ៖ មានគេជំទាស់អោយពិចារណាឡើងវិញរឿងព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីឈរឈ្មោះបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្រ្តី!

0
161

ប្រទេសថៃ៖ បន្ទាប់ពីគណបក្ស Thai Raksa Chart ខ្សែលោកអតីតនាយករដ្ឋមន្រ្តីថាក់ស៊ិននិងយីងឡាក់ស្នើទៅគណ់ៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតថៃដាក់ ព្រះនាមម្ចាស់ក្សត្រី Princess Ubolratana Rajakanya អាយុ៦៧ឆ្នាំជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្រ្តីមក នៅមុននេះបន្តិចប្រធានគណបក្សប្រជាជន បដិរូបបានដាក់លិខិតជំទាស់ទៅគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតថៃ អោយធ្វើការពិចារណាឡើងវិញក្នុងករណីដាក់ព្រះនាមម្ចាស់ក្សត្រីPrincess Ubolratanaជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្រ្តីព្រោះម្ចាស់ក្សត្រី ជាចំណែកមួយនៃស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រ ហើយកាលពីអតីតបានកំណត់ថាស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រស្ថិតនៅខ្ពស់លើគណបក្សនយោបាយ។ នរណាឃោសនាឬបោះឆ្នោតឈ្នះស្តេច?

Facebook Comments