សម្រាប់ស្ត្រីទាំងឡាយ ការសម្រេចកាមដោយខ្លួនឯងតើល្អដែរឬទេ?

0
15923

ការសម្រេចបំណងតណ្ហាដោយខ្លួនឯងឬការជួយខ្លួនឯងឲ្យមានភាពស្រណុកសុខស្រួលខាងផ្លូវភេទគឺ ជាវិធីធម្មជាតិមួយដែលមនុស្សមិនថាប្រុសឬស្រីតែងតែប្រើវាដើម្បីបន្ធូរអារម្មណ៍តម្រូវការផ្លូវភេទឲ្យចប់ ទៅម្តងមួយកាលខណៈពេលដែលគរកើតមានអារម្មណ៍ផ្លូវភេទ ហើយមិនដឹងថាទៅបញ្ចេញនៅឯណា បាននោះ។

សម្រាប់ស្ត្រីវិញការជួយខ្លួនឯង អាចធ្វើឲ្យនាងបានដល់ថានសួគ៌ឬចំណុចសុខស្រួលកំពូលដូចគ្នានឹងកា ររួមភេទជាមួយបុរសជាដៃគូអីញ្ចឹងដែរ។មានស្ត្រីខ្លះអាចប្រើវិធីនេះតែមួយគត់ដែលធ្វើឲ្យនាងអាចឈាន ទៅដល់ភាពស្រណុកសុខស្រួលបានខណៈដែលស្វាម៉ីរបស់នាងពុំអាចឲ្យនាងទទួលបានគ្រប់គ្រាន់នូវ ភាពស្រណុកសុខស្រួលខាងផ្លូវភេទ។នេះបើនាងមិនចង់ប្រព្រឹត្តអំពើក្បតើចិត្តស្វាម៉ីលួចទៅរួមភេទជាមួ យប្រុសណាដទៃទៀតនោះ។

ប៉ុន្តែបើតាមជំនឿពីអតីតកាលបានអប់រំថា ស្ត្រីដែលមានចរិយាល្អមិនគួរលេងស្នេហ៍ជាមួយខ្លូនឯងបែប នេះទេព្រោះមានតែស្រីពេស្យាតែប៉ុណ្ណោះដែលហ៊ានប្រើវិធីសម្រេចបំណងតណ្ហាដោយខ្លួនឯងបែបនេះ ។ប៉ុន្តែបើតាមការស្ទាបស្ទង់របស់ស្ថាបន័ដែលជំនាញអំពីរឿងនេះបាននិយាយថា តាមការស្ទាបស្ទង់មតិ គេរកឃើញថាស្ត្រី៦២%បានប្រាប់ថានាងធ្លាប់សម្រេចតណ្ហាដោយខ្លួនឯង។ក្រោយមកទៀតតាមរយៈ ការស្ទាបស្ទង់ដដែលនេះឃើញថាមានស្ត្រីប្រមាណ៧៥%ធ្លាប់សម្រេចបំណអតណ្ហាដោយខ្លួនឯង។ ប៉ុន្តែក្រុមអ្នកជំនាញជឿថាតួលេខខាងលើនឹងកើនឡើងច្រើនជាងនេះបើការអភិវឌ្ឍផ្លូវភេទកាន់តែមានការរីចម្រើនខ្លាំងនោះ៕

Facebook Comments