រកឃើញរោគមហារីកនៅលើសាច់ BBQ

741

ការស្រាវជ្រាវបានអោយដឹងថា នៅពេលទទួលទានម្ហូបអាំង (BBQ) គេត្រូវប្រញាប់ប្រញាល់មុជទឹកភ្លាម ព្រោះម៉ូលីគូលដែលបង្កជារោគមហារីកដែលចេញពី BBQ នេះ ជ្រាបចូលតាមស្បែកច្រើនជាងតាមច្រមុះ – Environmental Science & Technology . May 2018 ៕

Loading...

Loading...