នៅឆ្នាំ ២១០០ខាងមុខ ចំនួនសត្វមួយចំនួននឹងគ្មានភេទឈ្មោលទៀតទេ

0
234

អ្នកស្រាវជ្រាវបានរកឃើញថា សត្វអណ្តើកសមុទ្ទ ក៏ដូចជាសត្វល្មូនមួយចំនួនទៀត (ក្រពើ ជីងចក់ ថ្លែន ពស់….) មានភេទអាស្រ័យទៅនឹងសីតុណ្ហភាព ហើយគេប៉ាន់ប្រមាណថា អាស្រ័យដោយកំនើនកំដៅនៃសីតុណ្ហភាពផែនដី នៅឆ្នាំ ២១០០ ចំនួនសត្វអណ្តើក ៩៣% នឹងជាអណ្តើកញី (បច្ចុប្បន្ននេះ ក្នុងអណ្តើកសមុទ្ទ ១០០ មានអណ្តើកឈ្មោល ៤៨%) ។

Facebook Comments