ក្រុមហ៊ុន Samsung ទើបបញ្ចេញទូរទស្សន៍ថ្មីឈ្មោះ “ជញ្ជាំង”

0
256

ក្រុមហ៊ុន Samsung ទើបបញ្ចេញទូរទស្សន៍ថ្មីឈ្មោះ “ជញ្ជាំង” (The Wall) ដែលមានវិជ្ឈកោណ (diagonal) ៣,៧៥ ម៉ែត្រ ដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យាថ្មី microLED ។

ក្រុមហ៊ុនបានប៉ាន់ថា ទៅអនាគតមនុស្សនឹងនឿយណាយមើលអ្វីតាម កុំព្យូទ័រ និង ទូរសព្ទ ហើយងាកទៅរកជាទូទៅនូវទូរទស្សន៍ធំជាង ៥០ អ៊ិញជាមិនខាន ។

Facebook Comments