ដេញថ្លៃទិញត្រីមួយក្បាលតម្លៃជាង៣លានដុល្លារ?

265

ទីភ្នាក់ងារពត៌មានបរទេសបានផ្សាយនៅថ្ងៃទី៥មករាឆ្នាំ២០១៩នេះថា នៅផ្សារត្រី Toyosu នាថ្ងៃនេះបានដាក់ដេញថ្លៃលក់ត្រីឡើងវិញដោយបានដេញថ្លៃលក់ត្រីធូ ណាមួយក្បាលពណ៌ទឹកសមុទ្រទំងន់ ២៧៨គក្រលក់បានតម្លៃ ៣៣៣,៦លានយ៉េន ឬប្រមាណជាង៣លា នដុល្លារ។ ម្ចាស់ភោជនីយដ្ឋាន Susi មួយជាអ្នកដេញថ្លៃបាន។