មានបាញ់គ្នានៅកន្លែងលេងបូលីងនៅកាលីហ្វ័រញ៉ា!

0
177


នៅប្រមាណម៉ោង៤រសៀល(ម៉ោងនៅស្រុកខ្មែរ) ប៉ូលីស អាមេរិចបាន អះអាង ថាការបាញ់គ្នារបួសជាច្រើននាក់នៅកន្លែងលេងកីឡាប៊ូលីងGable House Bowl ប៉ុន្តែមិនទាន់មានពត៌មានលំអឹតនៅឡើយទេ។

Facebook Comments