ពុទ្ធោ!ប្តីប្រពន្ធពីរនាក់ត្រូវឆ្នោត១៣០លានដុល្លារ?

0
173

BBC បានផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី៥មករាថាប្តីប្រពន្ធពីរនាក់មកពីអៀរ ឡង់ខាងជើង បានត្រូវឆ្នោត EuroMillions សម្រាប់ឆ្នាំថ្មី២០១៩នេះ ចំនួនជិត១១៥លានអឹរ៉ូ ឬប្រមាណ១៣១លានដុល្លារ។

នាងFrances និងលោកPatrick Connolly អាយុ៥២ឆ្នាំ និង៥៤ឆ្នាំ អ្នកត្រូវឆ្នោតរង្វាន់ធំរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសបានមកទទួលហ្សែកនិងបានប្រកាសថានឹងចែក ប្រាក់រង្វាន់នេះខ្លះដល់មិត្តភក្រ៥០នាក់។

Facebook Comments