រំពេសមុទ្ទអាយុ៦៨ឆ្នាំ ទើបញាស់ពងលើកទី៣៧

0
301

រំពេសមុទ្ទ (Albatros ) ឈ្មោះ Wisdom នេះ អាយុ ៦៨ ឆ្នាំហើយៗវាទើបដាក់ពងជាលើកទី ៣៧ របស់វានៅលើកោះ Midway Atoll កណ្តាលមហាសមុទ្ទប៉ាស៊ីហ្វិក ជាទីកន្លែងដែលវាបានញាស់នៅទីនេះផងដែរ ។

សត្វរំពេសមុទ្ទជាសត្វមានអាយុវែង ហើយអ្នកដែលដាក់កងសំគាល់វា (រង្វង់ក្រហម) នៅឆ្នាំ ១៩៥៦ គឺលោក Chandler Robbins ទើបបានទទួលមរណភាពនៅឆ្នាំ ២០១៧ កន្លងទៅនេះ ក្នុងអាយុ ៩៨ ឆ្នាំ ។

Facebook Comments