បណ្ឌិតថ្មី!ដឹកមេគោមកទទួលសញ្ញាបត្រដែរ?

0
474

ដូចឃើញក្នុងរូបនេះលោក Massimo Monte បានសុំការអនុញ្ញាតិពីសកលវិទ្យាល័យ Missouri ដើម្បីយកមេគោមកថតរូបក្នុងថ្ងៃទទួលសញ្ញាបត្រដែរ ព្រោះក្នុងរយៈពេលច្រើនឆ្នាំនៃការសិក្សាផ្នែក «វិទ្យាសាស្រ្តពេទ្យសត្វ(បសុពេទ្យ)» គាត់នៅតែជាមួយសត្វជាពិសេសមេគោនេះ។

Facebook Comments