រកឃើញអដ្ឋិធាតុរបស់មនុស្សកាលពី ៣,៦៧ លានឆ្នាំមុន

0
434

ក្រោយពីកំណាយ និង ការផ្សំផ្គុំអស់រយៈពេល ២៤ ឆ្នាំ មក អ្នកស្រាវជ្រាវប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានដាក់បង្ហាញជាលើកទីមួយ នូវអដ្ឋិធាតុរបស់មនុស្សកាលពី ៣,៦៧ លានឆ្នាំមុន ហើយដែលគេអោយឈ្មោះថា “ជើងតូច”( Little Foot) ។

ទម្រង់ឆ្អឹងខ្នង និង ឆ្អឹងស្មងជើង បង្ហាញថា “ជើងតូច” ដើរត្រង់ខ្លួនហើយៗមិនរស់នៅតាមដើមឈើទៀតដែរ ។

អ្នកស្រាវជ្រាវទាំងអស់ សុទ្ធតែឯកភាពគ្នាថា ទ្វីបអាហ្វ្រិកជាប្រភពកកើតមនុស្សជាតិដំបូងគេបង្អស់ ។

Facebook Comments