ការប្រកួតប្រឡងស៊ីម្ទេស!!

0
414

កាលពីថ្ងៃទី៩ធ្នូកន្លងមកនេះនៅខេត្តជាងស៊ីប្រទេសចិនបាន រៀបចំប្រឡង ស៊ីម្ទេសក្នុងអាងទឹកក្តៅដោយតម្រូវអោយបេក្ខជន ម្នាក់ៗត្រូវស៊ីម្ទេស អោយបានច្រើនបំផុត។

ជាលទ្ធផលមាននារីម្នាក់ស៊ីម្ទេសអស់២០ផ្លែក្នុងថេរៈវេលា១នាទីឈ្នះជាជើងឯក។

Facebook Comments