តើការួមភេទមានប្រយោជន៍ដូចម្តេចខ្លះ?

26665

ការរួមភេទអាបន្ធូរការតានតឹង ធ្វើឲ្យរាងកាយបានធូរស្រាល គេងលក់ស្កប់ស្កល់ល្អ ជួយដាស់ភ្ញោចប្រព ន្ធប្រសាទ ធ្វើឲ្យប្រពន្ធ័ការពាររាងកាយបំពេញការងារបានល្អនិងធ្វើឲ្យអារម្មណ៍ស្រស់ភ្លឺថ្លា។ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ អ្នកត្រូវតែពិចារណាក្នុងការជ្រើសរើសដៃគូលើគ្រែរបស់លោកអ្នកឲ្យបានគាប់ប្រសើរ ផងដែរ។

ហេតុអ្វី ?? ព្រោះថាក្នុងយុគ្គសមយ័នេះជម្ងឺអេដស៍កំពុងឡើងរាជសំបើមដៃណាស់ដែរ។ ប្រសិនបើអ្នក ថ្លោះធ្លោយឆ្លងជម្ងឺអេដស៍ពីដៃគូនៅភេលឡើងថានសូគ៌ដ៏ខ្លី អ្នកនឹងត្រូវសុបិន្តឃើញថាននរកអស់មួយ ជីវិតមិនខានឡើយ៕

Relationship with passionate affection