រដ្ឋលេខាធិការវង្សី វិស្សុតៈកម្ពុជាត្រៀមខ្លួនសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល និងបដិវត្តន៍ឧស្សាហកម្មទី៤

0
1544

ភ្នំពេញ៖ លោកវង្សី វិស្សត រដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញ វត្ថុបានមានប្រសា សន៍ថាប្រទេសកម្ពុជាយើងកំពុងត្រូវហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ទាំងផ្នែករឹងនិងផ្នែកទន់ដើម្បីត្រៀមខ្លួនសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល និង បដិវត្តន៍ឧស្សាហកម្មទី៤ ខណៈពិភពលោកកំពុងឈានចូលទៅកាន់យុគសម័យ នៃបដិវត្តថ្មីមួយឬបដិវត្តឧស្សាហកម្មទី៤។

នៅថ្ងៃទី២វិច្ឆិកាកន្លងមកនេះធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី (ADB)បានរៀបចំអោយ មានសិក្ខាសាលា ពិភាក្សាកម្រឹតខ្ពស់មួយក្រោមប្រធានបទ៖ “តើបដិវត្តឧស្សាហកម្ម ទី៤ និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងតំបន់អាចជំរុញការផ្លាស់ប្តូរចនា សម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ច របស់កម្ពុជា ដោយរបៀបណា?

Facebook Comments
Loading...