រាជនីសម្លេងមាស រស់ សេរីសុទ្ធា គឺជាភរិយាទី៤ របស់ បុរសសម្បូស្នេហ៍

0
1569

លោក សុះ ម៉ាត់ និង រស់ សេរីសុទ្ធា អ្នកទាំង២បានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍នៅឆ្នាំ ១៩៦៧ ហើយបងប្អូនឪពុកម្តាយ ខាងស្រីមិនបានពេញចិត្ត លោក សុះ ម៉ាត់ ទេដោយសារលោកមានប្រពន្ធច្រើន ហើយជាជនជាតិចាម ហើយលោក សុះ ម៉ាត់ ជាបុរសសម្បូរស្នេហ៍និងប្រច័ន្ទខ្លាំង ភ្នំភ្លើងស្នេហា រវាងលោក និង រាជនីសម្លេងមាស រស់ សេរីសុទ្ធា បានបែកបាក់គ្នានៅចុងឆ្នាំ១៩៦៧ វិញ……..៘ (ត)

Facebook Comments