រឿងចម្លែករបស់សត្វត្រី មេរូ

0
2353

លោកអ្នកពិតជាជ្រាបច្បាស់ហើយថា នៅក្នុងពិភពលោកនេះ មានរឿងចម្លែកៗច្រើនណាស់ ជាពិសេសនៅក្នុងធម្មជាតិ ដែលអ្នកប្រាជ្ញមិនទាន់អាចសិក្សាស្វែងយល់ស្រាវជ្រាវអស់នៅឡើយទេ ។

ដូចជាករណីពូជត្រីមួយ នេះក៏មានរបបរស់នៅរបស់វាយ៉ាងចម្លែក ។ វាជាប្រភេទត្រីរស់នៅក្នុងសមុទ្រ ។ ត្រី មេរូ នេះ តែងមានកូនកំពិសនៅជួយសំអាតធ្មេញ និងស្រកីវាជានិច្ច ។

កំពិសក៏បានឆ្អែតពីការស៊ីសំណល់ជាប់ធ្មេញ និងស្រកីត្រីមេរូផងដែរ ។ នេះជារឿងចម្លែករបស់សត្វត្រី មេរូ ៕

Facebook Comments