ខ្ចីសៀវភៅតាំងពីឆ្នាំ១៩៣៤ រហូតដល់់ឆ្នាំ២០១៨ទើបសង !

0
529

បណ្ណាល័យ Shreve Memorial នៅរដ្ឋលូស៊ីនៀបានផូសលើហ្វេសប៊ុក កាលពីថ្មីៗនេះថា «សងយឹត ប្រសើរជាងមិនសង..មែនទេ?»។ គាត់សរសេរបែបបនេះ បន្ទាប់ពីអតិថិជនម្នាក់ទើបបានយក សៀវភៅ «Spoon River Anthology» ដែលខ្ចីទៅតាំងពីឆ្នាំ១៩៣៤មកសងវិញ។

បណ្ណាល័យនេះបានអោយដឹងថា «អ្នកខ្ចីសៀវភៅនេះទៅកាលនោះគឺជាកុមារីម្នាក់អាយុ១១ឆ្នាំ»។ តែគាត់បានបាត់បង់ជិវិតទើបពេលនេះកូនប្រុសគាត់នាំយកមកសងវិញទោះវាហួសកាលបរិច្ឆេទខ្ចីរហូត៨៤ឆ្នាំក៏ដោយ។

Facebook Comments
Loading...