ការនេសាទត្រីបាឡែន ត្រូវបានហាមឃាត់ដាច់ខាតនៅប្រជុំកោះ Tonga

0
464

នៅប្រជុំកោះ Tonga ការនេសាទត្រីបាឡែន ត្រូវបានហាមឃាត់តាំងពីឆ្នាំ ១៩៧៨ ដែលធ្វើអោយតំបន់នេះក្លាយជាស្ថានសួគ៌របស់ត្រីប្រភេទនេះ ។

ត្រីបាឡែន ជាសត្វឆ្ងល់ច្រើន ធ្វើអោយវារមែងចូលចិត្តទៅជិតមនុស្សនិងនាវានានា ហើយជាលទ្ធផល វាបានទាក់ទាញទេសចរជាច្រើនអោយទៅទីនោះផងដែរ ។

ពេលនេះ អាជ្ញាធរកំពុងពិចារណាពីការបន្ថយទេសចរដើម្បីចៀសវាងការរំខានដល់ត្រីបាឡែនទាំងនេះ ។

Facebook Comments