ប្រយ័ត្នដល់ម្លឹង! ថៃហាមអ្នកាសែតអ្នកថត ចូលជិតនាយករដ្ឋមន្រ្តី ៥ម៉ែត្រ?

749

ប្រទេសថៃ ៖ BBCបានផ្សាយអោយដឹងថាកំឡុងលោកនាយក រដ្ឋមន្រ្តីថៃ ចូល រួមសមាជមួយនៅថ្ងៃទី៣សីហានេះ ប៉ូលីសថៃបានប្រកាស ច្បាប់ ហាមអ្នកកា សែត អ្នកថត ចូលទៅជិតនាយករដ្ឋមន្រ្តីក្នុងរង្វង់៥ម៉ែត្រ។ នរណាល្មើសគឺ អូសកចេញ។